Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Homemap Oy Y-tunnus: 2334242-5
  Sillankorvankatu 15 C 05810 Hyvinkää
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Seppo Malinen
  Sillankorvankatu 15 C 05810 Hyvinkää
  +358400-338220
  Seppo.malinen@homemap.fi
 3. Rekisterin nimi
  Homemap Oy:n asiakasrekisteri, työntekijärekisteri ja markkinointirekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
  – Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
  – Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
  – Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
  – Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän
  väliseen asiakassuhteeseen, työsuhteeseen, tai suoramarkkinointiin
  Asiakasrekisterin tarkoitus on asiakkaidemme yhteystietojen säilyttäminen Homemap Oy:n ja asiakkaamme välisessä sopimuksessa sovitun työn, tarvikkeen ja/tai palvelun takuuehtojen täyttämisen varmistamiseksi. Työntekijärekisterin tarkoitus on Homemap Oy:n ja Homemap Oy:n työntekijän välisen työsopimuksen ehtojen täyttäminen. Markkinointirekisterin tarkoitus on auttaa Homemap Oy:tä kohdentamaan markkinointiaan vain palvelujamme todennäköisesti tarvitseville henkilöille. Markkinointirekisterin henkilötietoja käsitellään siis mainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin toimenpiteisiin.
 5. Käsiteltävät henkilötiedot
  Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
  – Nimi
  – Yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet) – Kieli
  – Rekisteröityyn liitettävä muu, kuin edellä mainittu tunnistetieto (esim. kiinteistön ikä tai tyyppi)
  – Suoramarkkinointiluvat ja- kiellot
  – Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
  – Asiakkaan itse antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  – Tietoja kerätään rekisteröidyn itse antamista tiedoista, jotka rekisteröity on antanut www-sivustolla olevien lomakkeiden kautta, tai muulla yhteydenottotavalla
  – Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja voidaan luovuttaa Homemap Oy:n yhteistyökumppaneille/alihankkijoille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä muille asiaankuulumattomille. Rekisteröidyillä on lainmukainen oikeus kieltää tietojensa käyttö myynti- ja markkinointitarkoituksiin (henkilötietolaki 30 §). Tietojen vastaanottajat voivat olla vain Homemap Oy:n kanssa sopimussuhteessa olevia yhteistyökumppaneita/alihankkijoita, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tietojen käsittelyssä kulloisenkin lainsäädännön velvoitteita.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU tai ETA:n ulkopuolelle
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Kirjallinen ja/tai sähköinen aineisto säilytetään suojattuna, eikä siihen pääse käsiksi kuin ainoastaan rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt rekisterinpitäjän luvalla.
  Rekisterinpitäjän sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys. Lisäksi kaikkien sähköisten rekisterien tiedot on tallennettu suojatuille palvelimille, sekä varmuuskopioitu toiselle palvelimelle. Palvelinten tietoturva on aina ajantasalla, tietoihin pääsevät käsiksi vain valitut henkilöt, ja niiden käsittely vaatii järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 10. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
  Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Ennen pyydettyjen henkilötietojen luovutusta niitä pyytäneelle, täytyy rekisteriasioita hoitavan henkilön pystyä luotettavalla tavalla tunnistamaan tietojaan pyytänyt rekisteröity pyydettyjä tietoja vastaavaksi henkilöksi.
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään
 11. Tarkastusoikeus
  Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itsestään kerätyt tiedot sekä vaatia virheellisten tietojen korjaamista (henkilötietolaki 26 §). Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 12. Yhteydenotot
  Kaikkiin henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse seppo.malinen@homemap.fi tai postitse osoitteeseen Homemap Oy/Seppo Malinen, Sillankorvankatu 15 C 05810 Hyvinkää.
Valikko